Vergoeding Jeugd (0-18 jaar)

Vergoeding door de gemeente, verwijzing en toewijzing
De Jeugd-GGZ wordt vergoed door de gemeente waarin uw zoon/dochter staat ingeschreven (woonplaatsbeginsel). Afhankelijk van de klachten en de verwachte duur van de behandeling valt de zorg binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) dan wel de  Specialistische GGZ (SGGZ). Wij hebben een contract met 8 gemeenten uit de regio Haaglanden (Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer). 

Sinds 2024 is in de gemeente Den Haag een nieuw stelsel van kracht. Afhankelijk van de wijk waar u woont is één grote organisatie verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Voor de stadsgebieden Escamp, Loosduinen, Segbroek en Scheveningen is Kracht verantwoordelijk. Voor de stadsgebieden Centrum, Haagse Hout, Laak en LeidschenVeen-Ypenburg is RondomJou verantwoordelijk. De therapeuten van Scope hebben een onderaannemerscontract gesloten met Kracht, maar niet met RondomJou. Dat betekent dat gezinnen die in de postcodegebieden wonen waar Kracht verantwoordelijk is, ook bij de therapeuten van Scope terecht kunnen. De toeleiding van zorg loopt in dat geval altijd via Kracht en geschiedt op basis van de beste match. U kunt dan uw voorkeur voor Scope aangeven. Gezinnen die in de andere stadsgebieden wonen kunnen niet bij Scope terecht. Op deze site kunt u een postcodecheck doen en zien bij welke organisatie u zich moet melden als uw gezin jeugdzorg nodig heeft. https://jeugdhulpdenhaag.nl/postcode/

Met andere gemeenten hebben we geen contract en dient u de factuur zelf te betalen. U dient zelf na te gaan of en zo ja, in hoeverre u de factuur kunt declareren bij een gemeente buiten regio Haaglanden.
U dient een getekende verwijzing te hebben van de huisarts of een medisch specialist (incl. AGB-code) waarop specifiek staat vermeld voor welke zorg uw zoon/dochter wordt verwezen (GB-GGZ of SGGZ) en aan welke diagnose(s) er bij uw zoon/dochter wordt gedacht. Ook een verwijzing door een wijk- of jeugdteam is geldig. Alle gemeenten moeten nog een toewijzing verstrekken. Wij dienen bij de gemeente te melden dat uw zoon/dochter bij ons in behandeling komt, waarna zij een toewijzing verstrekken.


Financiering
Per 1-1-2016 zijn de gemeenten in de regio Haaglanden overgestapt naar een nieuw financieringssysteem. De zorg wordt op uurbasis maandelijks gefactureerd. Hierbij wordt alle bestede tijd in rekening gebracht, waaronder ook tijd voor verslaglegging en overleg. Wij declareren het behandeltraject via het Inkoopbureau Haaglanden bij de gemeenten. Sommige mensen prefereren hun behandeling zelf te betalen. Daarvoor gelden dezelfde tarieven als voor zorg die niet wordt vergoed.


Zorg die niet wordt vergoed
In de laatste jaren is veel te doen om bezuinigingen in de zorg, waaronder het gepast gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Het ministerie van VWS heeft derhalve besloten dat behandeling van sommige diagnoses niet meer wordt vergoed. Dit geldt ook voor de jeugd-GGZ. Het betreft hierbij voornamelijk aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Mocht na het intake- en diagnostiektraject blijken dat er sprake is van een dergelijke diagnose, dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen of het zorgtraject af te breken. De tarieven zijn vastgesteld door het NZA.

2024: €131,82

Niet nakomen van een afspraak
Een niet nagekomen afspraak wordt niet door de gemeente vergoed. Indien u niet tijdig de afspraak afzegt, d.w.z. minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, zijn wij genoodzaakt de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen, ongeacht de reden van de late afmelding of "no show" (niet komen zonder afmelding). Voor 2024 hanteren wij in dit geval een tarief van €55,-

Vergoeding Volwassen (18+)

Vergoeding door zorgverzekeraar (zorgprestatiemodel)

Per 1 januari 2022 is er een nieuw financieringssysteem van kracht worden, namelijk het zorgprestatiemodel.  Vanaf 2022 zal de vergoeding per sessie plaatsvinden en zal er maandelijks in plaats van jaarlijks worden gefactureerd. De indirecte tijd zit bij de kosten van de sessietijd inbegrepen.  Intercollegiaal overleg wordt los in rekening gebracht. De hoogte van de te declareren bedragen hangen af van:

- de setting van de behandeling (voor alle behandelaren van Scope geldt het tarief voor vrijgevestigden)

- de duur van de sessie (hierbij gaan we uit van de tijd die voor de afspraak in de agenda is gepland; ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurt; de declarabele tijd wordt wel aangepast als het verschil 15 minuten of meer is).

- het type sessie (diagnostiek of behandeling)

- de beroepscategorie van de behandelaar.


Verplicht eigen risico

Er geldt een wettelijk vastgesteld, verplicht minimaal eigen risico binnen de basisverzekering.  Voor 2024 is deze vastgesteld op €385,-.


Zorgvraagtypering

Per 1 januari 2022 wordt het verplicht om te werken met Zorgvraagtypering. Aan de hand van de vragenlijst HONOS+ wordt een inschatting gemaakt van de zwaarte van de problematiek. Het betreft een momentopname van de zorgvraag van een cliënt. Deze kan in de loop van de behandeling veranderen en worden bijgesteld. Met zorgvraagtypering kan mede bepaald worden wat gepaste en doelmatige zorg is. De zorgzwaarte wordt op de factuur vermeld en aan de Nederlands Zorgautoriteit (NzA) aangeleverd.


Contracten met zorgverzekeraars 2024

Een overzicht van alle zorgverzekeraars vindt u op de volgende website: www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er.

De therapeuten van Scope hebben met alle zorgverzekeraars een contract gesloten voor 2024.


Omzetplafond

De meeste zorgverzekeraars hanteren omzetplafonds. Dit betekent dat wij soms nieuwe cliënten van een bepaalde verzekeraar niet in behandeling kunnen nemen omdat het budget niet toereikend is. Wij zullen u dan wijzen op andere mogelijkheden of u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar.


Zorg die niet wordt vergoed

In de laatste jaren is veel te doen om bezuinigingen in de zorg, waaronder het gepast gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Het ministerie van VWS heeft derhalve besloten dat behandeling van sommige diagnoses niet meer wordt vergoed. Dit geldt ook voor de jeugd-GGZ. Het betreft hierbij voornamelijk aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Mocht na het intake- en diagnostiektraject blijken dat er sprake is van een dergelijke diagnose, dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen of het zorgtraject af te breken. De tarieven zijn vastgesteld door het NZA.

2024: €131,82


Niet nakomen van een afspraak

Vanaf 2012 wordt een niet nagekomen afspraak niet meer door uw verzekeraar vergoed. Indien u niet tijdig de afspraak afzegt, d.w.z. minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, zijn wij genoodzaakt de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen, ongeacht de reden van de late afmelding of "no show" (niet komen zonder afmelding). Voor 2024 hanteren wij in dit geval een tarief van €55,-.


Behandeltarieven overzicht

Behandeltarieven volwassenen

Eigen risico

Voor volwassen (vanaf 18 jaar) geldt het wettelijk verplichte eigen risico binnen de basisverzekering (voor 2024: €385,-).

No Show tarief

De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken kunnen sinds 2012 niet meer bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Dit betekent dat wij genoodzaakt zijn om deze kosten direct aan u door te berekenen. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht. Het tarief hiervoor is €55. De factuur ontvangt u rechtstreeks van uw behandelaar en kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.

Contactgegevens

Scope Psychotherapie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517


Aanmelden


Start veilig bericht


Beroepsverenigingen