Welkom

BELEID I.V.M. CORONAVIRUS (PER 11-05-2020)
Tijdens de eerste fase van de coronacrisis hebben de behandelaren van Scope ervoor gekozen om zorgcontinuïteit zo veel mogelijk vorm te geven door behandeling op afstand te bieden middels onder andere beeldbellen. We hebben zorgvuldig met cliënten afgewogen wat nodig en wenselijk is om tegemoet te komen aan ieders hulpvraag en ieders persoonlijke omstandigheden.
In de komende periode willen we voorzichtig de mogelijkheden voor afspraken op de praktijk uitbreiden, waarbij we rekening houden met de eisen die de ‘anderhalvemetersamenleving’ daaraan stelt in het belang van ieders veiligheid. Ons uitgangspunt is daarbij de laatste versie van de richtlijn ‘GGZ en corona’, die is goedgekeurd door het RIVM. Omdat deze richtlijn onvoldoende handvatten biedt voor het werken binnen de Jeugd-GGZ hebben we ook de richtlijn voor basisscholen en kinderopvang gebruikt om ons beleid vorm te geven. Het beleid zal worden aangepast als veranderingen in de genoemde richtlijnen daartoe aanleiding geven.
Met alle cliënten zal opnieuw samen worden bekeken welke behandelvorm het meest passend is. Gewogen zal worden of afspraken op de praktijk van substantiële meerwaarde zijn of dat afspraken op afstand (telefonisch of middels beeldbellen) (nog steeds) voldoende zijn om tegemoet te komen aan de zorgvraag die er ligt. Risicofactoren bij de cliënt, de behandelaar en beider directe omgeving zullen bij de besluitvorming worden meegenomen


Welkom op de website van Scope Psychotherapie.  
Scope biedt psychotherapie voor baby's, (jonge) kinderen, jongeren en hun ouders en voor volwassenen. Op een effectieve manier helpen we om problemen op te lossen dan wel te verminderen. We staan voor kwaliteit, een persoonlijke benadering en we werken op een open en duidelijke manier.

We behandelen sociale, emotionele, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek, waaronder:

  • depressieve klachten
  • angstproblemen
  • traumagerelateerde klachten
  • persoonlijkheidsproblematiek
  • hechtingsproblemen
  • aandacht- en concentratieproblemen
  • contact- en communicatieproblemen
  • gedragsproblemen
  • complexe rouw
  • onbegrepen lichamelijke klachten
De praktijk is niet geschikt voor mensen met dementie, psychosen of ernstige alcohol- of drugsverslaving. Ook niet voor mensen die regelmatig in crisis raken en voor mensen die zorg nodig hebben buiten de reguliere uren.

Voor huidige wachttijden zie tab Algemeen en dan onder tab Aanmelden. 

Start Veilig Bericht

Wij adviseren u dringend om geen onbeveiligd mailbericht aan ons te sturen in verband met het risico op datalekken. Via onderstaande link "Start Veilig Bericht", kunt u op een beveiligde manier ons een bericht sturen via Zivver


Contactgegevens

Scope Psychotherapie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517


Aanmelden


Start veilig bericht


Beroepsverenigingen