Onze werkwijze

Binnen onze praktijk bieden we zowel kortdurende behandeltrajecten als gespecialiseerde behandeltrajecten. De eerste inschatting daarvoor wordt gemaakt door de verwijzend arts. De keuze is afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de klachten. We gaan uit van het principe zo kort als kan en zo lang en intensief als nodig.


Kortdurend traject (generalistische basis GGZ)

Een kortdurend generalistisch traject is passend als er sprake is van lichte tot matige problematiek, die nog niet al te lang duurt. De verwachting is dan dat behandeling in een relatief kort tijdsbestek een gunstig effect kan sorteren en dat iemand snel met steun uit het eigen netwerk weer zonder behandeling verder kan.


In dit traject wordt gestart met een intakegesprek waarin we kennismaken en er wordt stilgestaan bij de klachten en de doelen voor therapie, waarbij de hulpvraag van de cliënt leidend is. Ook vragen we cliënten om digitaal enkele vragenlijsten in te vullen. We focussen ons in het kortdurende traject op de kern van het probleem, waarbij we ook oog houden voor de bredere context. Daarna stellen we samen een behandelplan op, waarin we met elkaar bepalen hoe we in een beperkt aantal sessies de beoogde doelen proberen te bereiken.


Na een aantal gesprekken evalueren we met elkaar of we op de goede weg zijn en passen we waar nodig het behandelplan aan. Op het einde van het traject evalueren we de behandeling (mondeling en met behulp van vragenlijsten) en ronden we de behandeling af, waarbij we ook bespreken hoe de verbetering kan worden vastgehouden.


Mocht onverhoopt blijken dat een kortdurend traject niet volstaat, kan worden besloten om over te gaan op een gespecialiseerde behandeling. Mocht daarbij blijken dat een cliënt beter elders kan worden verder behandeld, zal dat worden besproken en zullen we samen op zoek gaan naar een geschikte oplossing.


Gespecialiseerd traject (gespecialiseerde GGZ)

Een gespecialiseerd traject is passend als er sprake is van ernstige, meer complexe problematiek. Vaak spelen de problemen al langer en hebben de problemen invloed op meerdere domeinen van het leven. Er is dan vaak sprake van een al lang bestaand patroon waarin verschillende problemen op elkaar inwerken. Er is meer tijd nodig om een gunstig effect te sorteren; we beogen een intensief inzichtgevend proces, om verandering te bewerkstelligen. Als dat nodig is wordt er ook samengewerkt met andere disciplines.


Er wordt gestart met twee intakegesprekken, waarin we kennis maken, stil staan bij uw klachten en bij de doelen voor therapie. Ook bespreken we de ontwikkeling van u als persoon, waaronder uw gezin van herkomst en uw huidige leef- en werksituatie. We staan uitgebreid stil bij de patronen die van invloed zijn op de problemen. Ook vragen wij cliënten om digitaal vragenlijsten in te vullen. In het derde gesprek bespreken we met u de behandelovereenkomst, waarin we afspraken maken omtrent de therapie. De keuze voor de vorm van psychotherapie wordt samen met u afgestemd.


Na minimaal een half jaar evalueren we met elkaar of we op de goede weg zijn en passen we waar nodig het behandelplan aan. Met behulp van vragenlijsten monitoren we de klachten en in het gesprek staan we vooral stil bij de onderliggende processen en welke factoren maken dat deze ten goede aan het veranderen zijn en welke factoren nog aandacht behoeven. Ook op het einde van het traject evalueren we de behandeling (mondeling en met behulp van vragenlijsten) en ronden we de behandeling af, waarbij we ook bespreken hoe de verbetering kan worden vastgehouden en wat er nodig is als onverhoopt sprake is van terugval in klachten en oude patronen.


Cliënttevredenheid

De behandelaren meten met behulp van de Consumer Quality Index (CQi) hoe cliënten de zorg waarderen. De CQi meet op vijf verschillende aandachtsgebieden: bejegening, bereikbaarheid, informatievoorziening, keuzemogelijkheden en vervulling van hulpwensen. De score op deze vijf aandachtsgebieden wordt uitgedrukt in een rapportcijfer op een schaal tussen minimaal 0 en maximaal 10. Wij gebruiken de uitkomsten voor evaluatie van onze zorg- en dienstverlening. Onderstaande gegevens betreffen behandelingen in de periode zoals aangegeven. De CQi wordt (jaarlijks en) bij afsluiting van de behandeling ingevuld. Voor ouders en jeugdigen wordt de GGZ-jeugdthermometer gebruikt.

In het kader van het KIBG keurmerk publiceren wij de cliënttevredenheidscijfers op de webiste.

 

Praktijk P.J.W. Wullems:

Periode 2021

Rapportcijfer behandeling volwassenen: 8,8. (aantal respondenten: 8)

Rapportcijfer behandeling kinder- & jeugd: 9,0 (aantal respondenten: 6)

 

Periode 2022

Rapportcijfer behandeling volwassenen: 9,5. (aantal respondenten: 4)

Rapportcijfer behandeling kinder- & jeugd: 9,0 (aantal respondenten: 10)


Periode 2023

Rapportcijfer behandeling volwassenen: 9,6. (aantal respondenten: 7)

Rapportcijfer behandeling kinder- & jeugd: 9,1 (aantal respondenten: 7)


Praktijk M. Meijer

Periode 2022

Rapportcijfer behandeling volwassenen: 8,9. (aantal respondenten: 9)

Rapportcijfer behandeling kinder- & jeugd: 9,2 (aantal respondenten: 6)


Periode 2023

Rapportcijfer behandeling volwassenen: 9,6. (aantal respondenten: 5)

Rapportcijfer behandeling kinder- & jeugd: 8,9 (aantal respondenten: 8)


Contactgegevens

Scope Psychotherapie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517


Aanmelden


Start veilig bericht


Beroepsverenigingen